• Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (phần 4)

  Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (phần 4)

  31/10/2020

  Thời kỳ đẩy mạnh công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa và và hội nhập quốc tế (1992 - nay)

 • Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (phần 3)

  Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (phần 3)

  24/10/2020

  Thời kỳ 1975-1992, Đối ngoại nhân dân góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh, chống bao vây, cấm vận, xây dựng và bảo vệ đất nước

 • Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

  Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

  14/10/2020

  (VUFO) Trong lịch sử và truyền thống Việt Nam, ở bất kỳ giai đoạn và hoàn cảnh nào, đối ngoại nhân dân luôn là một thành tố quan trọng trong công tác đối ngoại chung; phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước; tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nước ta với các nước. Đó cũng là truyền thống tốt đẹp và kinh nghiệm quý báu mà cha ông ta đã kiến tạo và để lại cho các thế hệ sau.

 • Đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của mọi tầng lớp nhân dân

  Đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của mọi tầng lớp nhân dân

  14/10/2020

  Hoạt động đối ngoại nhân dân (ĐNND) là vận động bạn bè các nước ủng hộ nhân dân Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như phấn đấu cho một thế giới hòa bình, tiến bộ và phát triển.

 • Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại nhân dân

  Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại nhân dân

  14/10/2020

  (VUFO) Đối ngoại nhân dân của Việt Nam có cội nguồn từ những năm 20 của thế kỷ XX, thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp hoạt động chính trị đối ngoại, lúc đó vận động quốc tế là hoạt động đối ngoại nhân dân. Chính người đã nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí của công tác quan trọng này và đặt công tác này vào mặt bằng mới về cả lý luận lẫn thực tiễn nhờ đó đã vận động được nhân dân thế giới ủng hộ đoàn kết với nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược, đặc biệt là hình thành mặt trận nhân dân thế giới rộng lớn ủng hộ đoàn kết với nhân dân ta chống Mỹ cứu nước.

Phóng sự ảnh Xem tiếp