Chủ tịch nước tiếp xã giao Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou

Phóng sự ảnh Xem tiếp