Đơn vị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015: Ban Điều phối viện trợ nhân dân

Phóng sự ảnh Xem tiếp