Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh với công cuộc thi đua yêu nước

Phóng sự ảnh Xem tiếp