"Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải mực thước cho người ta bắt chước"

Phóng sự ảnh Xem tiếp