Phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2021-2025: Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Phóng sự ảnh Xem tiếp