Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Phóng sự ảnh Xem tiếp