Sức bật cho đối ngoại nhân dân địa phương: Tự cường, phối hợp và liên kết

Phóng sự ảnh Xem tiếp