• Bác Hồ - linh hồn của cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945

  Bác Hồ - linh hồn của cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945

  18/08/2015

  (TTXVN) Với tầm nhìn xa trông rộng, nắm bắt được tình hình thế giới, đánh giá đúng thời cơ cách mạng, Bác Hồ và Trung ương Đảng đã xây dựng lực lượng và lãnh đạo quân, dân cả nước tiến hành thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945, thành lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

 • Từ cuộc cách mạng tháng Tám đến một nước Việt Nam đổi mới

  Từ cuộc cách mạng tháng Tám đến một nước Việt Nam đổi mới

  18/08/2015

  (TTXVN) Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một Đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

 • Từ lời thề trước đình Tân Trào đến bản Tuyên ngôn độc lập

  Từ lời thề trước đình Tân Trào đến bản Tuyên ngôn độc lập

  18/08/2015

  (TTXVN) Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công mở đầu trang sử mới của dân tộc Việt Nam. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Từ đó, ngày 2/9 trở thành Ngày hội độc lập, ngày Quốc khánh của dân tộc Việt Nam.

 • Cách mạng tháng Tám - biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh Việt Nam

  Cách mạng tháng Tám - biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh Việt Nam

  18/08/2015

  (TTXVN) Trong trang sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam, cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son chói lọi, một bước ngoặt vĩ đại của dân tộc. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 là biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh Việt Nam, của tinh thần, ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam.

Phóng sự ảnh Xem tiếp