Bảo vệ hòa bình, ổn định, công bằng cho tất cả người dân trên thế giới

Phóng sự ảnh Xem tiếp