Cơ bản hoàn tất công việc chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày bầu cử

Phóng sự ảnh Xem tiếp