Đơn vị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hải Phòng

Phóng sự ảnh Xem tiếp