Đơn vị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng