Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Phóng sự ảnh Xem tiếp