"Không để tình trạng lúc ứng cử thì gần gũi, lúc trở thành đại biểu quốc hội thì xa xôi"

Phóng sự ảnh Xem tiếp