Lãnh đạo tỉnh Savanakhet tiếp đoàn đại biểu Liên hiệp

Phóng sự ảnh Xem tiếp