Mặt trận đã đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc

Phóng sự ảnh Xem tiếp