Phát huy tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Phóng sự ảnh Xem tiếp