Phối hợp chặt chẽ giữa Đối ngoại Đảng và Đối ngoại nhân dân hoàn thành các nhiệm vụ đối ngoại

Phóng sự ảnh Xem tiếp