Quan tâm, thúc đẩy giải quyết kiến nghị của cử tri

Phóng sự ảnh Xem tiếp