Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp báo kết quả Đại hội Đảng

Phóng sự ảnh Xem tiếp