Trao Huân chương của Nhà nước Lào tặng Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Phóng sự ảnh Xem tiếp