Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa

Phóng sự ảnh Xem tiếp