Hoạt động hữu nghị nhân dân tại In-đô-nê-xi-a

Phóng sự ảnh Xem tiếp