Các tổ chức nhân dân ngày càng có vai trò quan trọng trong xây dựng Báo cáo UPR