Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương - xây dựng một khu vực dựa trên luật lệ và tiêu chuẩn cao

Phóng sự ảnh Xem tiếp