Chống đại dịch COVID-19: Bản lĩnh Việt Nam tỏa sáng

Phóng sự ảnh Xem tiếp