Chủ tịch nước gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân người dân tộc thiểu số tiêu biểu

Phóng sự ảnh Xem tiếp