Đảm bảo phương châm “chủ động, tích cực, đồng bộ, hiệu quả” trong tuyên truyền

Phóng sự ảnh Xem tiếp