Đóng góp xây dựng đối ngoại Việt Nam toàn diện, hiện đại

Phóng sự ảnh Xem tiếp