Phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Chính phủ với địa phương

Phóng sự ảnh Xem tiếp