Phát huy vai trò đối ngoại Đảng, Nhân dân trong tình hình mới

Phóng sự ảnh Xem tiếp