President hails position of OV community in Switzerland