Thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng tới Đảng Dân chủ Xã hội Đức

Phóng sự ảnh Xem tiếp