Thống nhất nhận thức và hành động nâng cao hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Phóng sự ảnh Xem tiếp