Từ nền ngoại giao kháng chiến đến nền ngoại giao toàn diện, hiện đại

Phóng sự ảnh Xem tiếp