Video: Đổi mới, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại

Phóng sự ảnh Xem tiếp