Công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên và người dân