Cụm Liên hiệp hữu nghị địa phương số 2: học tập kinh nghiệm phát triển các mô hình mới

Phóng sự ảnh Xem tiếp