Cuộc tấn công Môn-ca-đa, 68 năm mở đường và tỏa sáng

Phóng sự ảnh Xem tiếp