Gắn thông tin đối ngoại, biển đảo với tuyên truyền các sự kiện quan trọng

Phóng sự ảnh Xem tiếp