Hội thảo khoa học về biển Đông năm 2019 tại Hàn Quốc

Phóng sự ảnh Xem tiếp