Tiếp nhận hỗ trợ thiết bị y tế từ Chính phủ và Nhân dân ấn độ trao tặng Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp