Trao Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại 2018

Phóng sự ảnh Xem tiếp