Bầu cử QH và HĐND: Khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Phóng sự ảnh Xem tiếp