Tiếp Đại sứ Cộng hoà Hồi giáo Iran Seyed Javad Ghanvam Shahidi

Phóng sự ảnh Xem tiếp