Tiếp tục đổi mới, tiên phong trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Phóng sự ảnh Xem tiếp