Tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác thông tin đối ngoại góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước

Phóng sự ảnh Xem tiếp