Chung kết Diễn đàn thanh niên về các vấn đề quốc tế tại Đà Nẵng

Phóng sự ảnh Xem tiếp