Liên hiệp Hữu nghị tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Phóng sự ảnh Xem tiếp